LIETUVOS PETANKĖS ASOCIACIJOS

 

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos petankės asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

3. Asociacijos finansiniai metai – sausio 01 d. – gruodžio 31 d.

 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

4. Asociacijos veiklos tikslai:

4.1. petankės sporto šakos plėtojimas ir populiarinimas Lietuvoje;

4.2. atstovavimas petankės klubų interesams nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose ir įstaigose;

4.3. dalyvavimas įgyvendinant kūno kultūros ir sporto programas;

4.4. rinktinių formavimas;

4.5. petankės žaidėjų ir rinktinių meistriškumo kėlimas, rengimas dalyvauti tarptautinėse varžybose;

4.6. petankės klubų kūrimosi skatinimas ir susijusios organizacinės ir metodinės pagalbos teikimas;

4.7. tarptautinių ryšių su kitų valstybių petankės asociacijomis palaikymas.

4.8. petankės varžybų organizavimas;

5. Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51)

Sporto įrenginių eksploatavimas (93.11)

Sporto klubų veikla (93.12)

Kita sportinė veikla (93.19)

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29)

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99)

 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

Naujais Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys – petankės sporto klubai, taip pat kiti juridiniai asmenys nusipelnę petankės sportui, prisidėję prie petankės sporto populiarinimo ir materialinės techninės bazės stiprinimo. Juridinis asmuo, atitinkantis keliamus reikalavimus ir siekiantis tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos vadovui (toliau – prezidentas) prašymą įstoti į Asociaciją, kitus Asociacijos valdybos nurodytus dokumentus ir įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų.

7. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

8. Dėl asmens priėmimo į Asociaciją sprendžia Asociacijos valdyba artimiausiame posėdyje po prašymo gavimo. Asociacijos valdyba gali tenkinti arba atmesti prašymą, nenurodydama motyvų.

9. Jeigu Asociacijos valdyba nutarė tenkinti prašymą, asmuo privalo per 10 dienų nuo pranešimo gavimo sumokėti stojamąjį įnašą. Tokiu atveju asmuo tampa Asociacijos nariu stojamojo įnašo sumokėjimo dieną. Stojančiajam nustatytu laiku nesumokėjus stojamojo įnašo (jo dalies),  Asociacijos valdybos sprendimas dėl šio asmens priėmimo į Asociaciją netenka galios. Tai neužkerta kelio pakartotinai kreiptis su prašymu dėl priėmimo į Asociaciją.

10. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

11. Asociacijos narių pareigos:

11.1. laikytis Asociacijos įstatų;

11.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

11.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

12. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

12.1. Asociacijos nariui išstojus iš Asociacijos;

12.2.  Asociacijos s narį pašalinus iš Asociacijos;

12.3.  Asociacijos narį likvidavus (išregistravimo iš juridinių asmenų registro dieną);

12.4. teismui iškėlus Asociacijos nariui – juridiniam asmeniui bankroto ar restruktūrizavimo bylą (bylos iškėlimo dieną) arba prasidėjus neteisminei bankroto ar restruktūrizavimo procedūrai;

12.5. kitais įstatymų numatytais atvejais.

13. Asociacijos nario asmenvardžio (juridinio asmens pavadinimo, fizinio asmens vardo ar pavardės) pasikeitimas narystės Asociacijoje nenutraukia.

14. Įstatymų pasikeitimas nutraukia narystės santykius, jeigu tokia pasekmė įsakmiai nurodyta įstatymuose.

15. Asociacijos narį – juridinį asmenį reorganizavus, jo teisių ir pareigų perėmėjas lieka  Asociacijos nariu (skaidymo ar atskyrimo atveju – tik vienas perėmėjų, nurodytas reorganizavimo projekte).

16. Narystės sustabdymas ar kitoks laikinas atleidimas nuo Asociacijos nario pareigų vykdymo negalimas.

17. Asociacijos narys, pageidaujantis išstoti iš Asociacijos, raštu praneša apie tai  Asociacijos prezidentui ne vėliau kaip likus 30 dienų iki išstojimo. Narystės santykiai tokiu atveju pasibaigia pranešime nurodytą dieną. Jeigu Asociacijos narys pranešė apie išstojimą prieš trumpesnį terminą arba nenurodė išstojimo datos, narystės santykiai pasibaigia trisdešimtą dieną nuo pranešimo Asociacijoje gavimo dienos. Išstojantysis privalo iki narystės pabaigos visiškai atsiskaityti su Asociacija.

18. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:

18.1. vykdo veiklą, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai;

18.2. pažeidžia Asociacijos įstatus ir (ar) nevykdo Asociacijos organų sprendimų;

18.3. laiku nemoka nario mokesčių, jeigu už tokį pažeidimą jau buvo bent kartą įspėtas;

19. Sprendimą pašalinti narį iš Asociacijos priima Asociacijos valdyba. Sprendimas dėl pašalinimo iš Asociacijos įsigalioja nuo priėmimo.

20. Pasibaigus narystei, išstojusiojo ar pašalintojo Asociacijos nario sumokėti stojamieji nario įnašai

ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Jeigu narystės santykių pasibaigimo dieną Asociacijos narys turi įsiskolinimą Asociacijai, skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

21. Asociacijos organai yra:

21.1. visuotinis narių susirinkimas;

21.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas;

21.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;

21.4. revizorius.

22. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

23. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia prezidentas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 39 punkte nurodyta tvarka.

Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

24. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

25. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 Asociacijos narių, valdyba arba prezidentas.

26. Prezidentą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.

Valdybos nario kadencijų skaičius yra ne daugiau kaip 3 (trys) kadencijos iš eilės

27. Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

28. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

28.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

28.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

28.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

28.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

28.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;

28.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

28.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;

28.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

28.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

28.10. atlieka kitas teisės aktuose (įskaitant, bet neapsiribojant LR Asociacijų įstatyme), šiuose įstatuose ir prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

29. Valdybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

Valdybą sudaro 3 nariai, kuriais gali būti Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

Valdybos nario kadencijų skaičius yra ne daugiau kaip 3 (trys) kadencijos iš eilės

30. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

31. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

32. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.

33. Valdyba:

33.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir prezidentui;

33.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

33.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir prezidento keliamus klausimus;

33.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

33.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

33.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

34. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip  ½  jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.         

 

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

35. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

36. Prezidentas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą .

37. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

Revizoriaus kadencijų skaičius yra ne daugiau kaip 3 (trys) kadencijos iš eilės

 

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

38. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai”.

39. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

40. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina prezidentas.

41. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

42. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

 

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

43. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

44. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 

45. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

46. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Įstatai įsigalioja įregistravus juos VĮ Registrų centre

 

 

Įstatai pasirašyti 2022 02 23

Lietuvos petankės asociacijos                                                      

Pezidentas                                                                                                             Sigitas Limontas

  

  Lietuvos petankės asociaciojos įstatų oficiali versija

 

 

II Puchar New-Optica